Ticker

6/recent/ticker-posts

เครื่องมือวัดที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

เครื่องมือวัดที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

การนำเครื่องมือวัดไปใช้งานในระบบการวัดและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยในการเลือกใช้งานมีหลายอย่างเช่น ราคา ขนาด วัสดุอุปกรณ์ รวมถึง คุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือวัด (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม) ในการบ่งบอกว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ดี หรือเครื่องมือวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานในกระบวนการนั้นๆ เรามาดูแต่ละคุณสมบัติกันเลยดีกว่า


ความแม่นยำ (Accuracy)


ความแม่นยำของเครื่องมือวัดนั้นบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการแสดงค่าการวัดว่ามีความใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงของปริมาณที่ทำงานวัดอยู่มากน้อยแค่ไหน ซึ่งตัวเครื่องมือวัดเองนั้นในทางปฏิบัติแล้วจะเกิดการคลาดเคลื่อนของค่าในการวัดอยู่เสมอ แต่ค่าที่ได้นั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแม่นยำของตัวเครื่องมือวัดนั้น ยกตัวอย่างเช่น เกจวัดอุณหภูมิ (Temperature Gauge) ถูกกำหนดไว้ว่ามีค่าความแม่นยำเท่ากับ ±0.5 oC นั้นหมายความว่า หากนำตัว เกจวัดอุณหภูมิไปทำการวัดอุณหภูมิแล้วเข็มหน้าปัดแสดงค่าว่า 50 oC อาจจะมีค่าการวัดจริงอยู่ระหว่าง 49.5 oC กับ 50.5 oC เป็นต้น


ความแน่นอน (Precision)


ความแน่นอน หรืออาจจะเรียกว่า ความเที่ยงตรง เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความสามารถของเครื่องมือวัดในการแสดงค่าการวัดนั้น เหมือนค่าเดิมทุกครั้งที่ทำการวัดในจุดวัดค่าเดิมซ้ำๆ หลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น การนำเกจวัดอุณหภูมิ ไปวัดในจุดที่มีอุณหภูมิคงที่ และทำการวัด 5 ครั้ง โดยที่เครื่องมือวัดนั้นสามารถแสดงผลค่าอุณหภูมิได้เท่ากันทุกครั้ง นั้นหมายความว่า เครื่องมือวัดนี้มีความแน่นอนที่ดี


ความคลาดเคลื่อน (Error)


ความคลาดเคลื่อน คือ ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่แท้จริงของเครื่องมือวัด ยกตัวอย่างเช่น เกจวัดอุณหภูมิ วัดค่าได้ 50.5 oC แต่อุณหภูมิจริงจากเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานอยู่ที่ 50 oC นั้นหมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดมีค่าเท่ากับ 50.5 - 50 = 0.5 oC เป็นต้น


การสอบเทียบ (Calibration)


การจะบ่งบอกว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้นมีความแม่นยำ และความแน่นอนเพียงไร เราจำเป็นจะต้องทำการสอบเทียบ โดยการนำเครื่องมือวัดของเรานั้นไปสอบเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน หรือเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูงกว่า ตัวอย่างเช่นเครื่องมือวัดมาตรฐานในการสอบเทียบ จำเป็นต้องมีการสอบเทียบจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือวัดที่นำมาสอบเทียบนั้น มีคุณสมบัติเพียงพอในการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่อไปเป็นลำดับขั้นแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น