Ticker

6/recent/ticker-posts

การวัดสัญญาณ 4-20 mA ด้วย Yokogawa CA450

การวัดสัญญาณ 4-20 mA ด้วย Process Multimeter "Yokogawa CA450"
สัญญาณ 4-20 mA เป็นสัญญาณมาตรฐาน ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องมือวัด ไปยังตัวคอนโทรลเลอร์ เพื่อแสดงผลค่าทางการวัด หรือนำค่าทางการวัดไปควบคุมกระบวนการ ในการตรวจสอบสัญญาณที่ใช้รับส่งกันนั้น จำเป็นต้องมี Process Multimeter ในการตรวจสอบ Yokogawa CA450 เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานในลักษณะเช่นนี้

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "0 mA บอกอะไร? DC4~20mA ~20mA DC12~30V ที่ต้องใช้ย่าน 4 ถึง 20 mA ก็เพราะว่า ถ้าเกิดสัญญาณ ที่รับได้เป็น ฟิ้งจอแสดงผลจะได้ทราบว่า OmA 1. สายสัญญาณอาจจะขาด 2."

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี โทรศัพท์

ในภาพอาจจะมี โทรศัพท์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี โทรศัพท์ และ ข้อความ